สภาพทั่วไปของวิทยาลัย

วิทยาลัยเฉิงตูแห่งมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในระดับอุดมศึกษาที่เปิดทำการสอนภาษาต่างประเทศเป็นหลัก ได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นระยะเวลาสิบกว่าปีมาแล้ว ซึ่งเป็นสถานที่บ่มเพาะและให้ความรู้ทางภาษาต่างประเทศกับผู้ที่มีความสนใจในด้านภาษา เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเฉพาะภาษาต่างประเทศแห่งเดียวของมณฑลเสฉวน สิบกว่าปีที่ผ่านมา วิทยาลัยได้รวบรวมบุคลากรที่มากความสามารถทางด้านภาษาและทรงความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนภาษาอย่างมาก และมีความโดดเด่นทางด้านการวิจัยภาษา มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยยังเหมาะต่อการเรียนภาษาต่างประเทศได้ดี

วิทยาลัยเฉิงตูแห่งมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวนเป็นวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยได้รับการอนุญาติจากกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ทำการเปิดสอนระดับปริญญาตรี ซึ่งมีระบบการเรียนการสอนที่ใหม่ขึ้น วิทยาลัยเฉิงตูมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในขณะเีดียวกัน ยังมีนวัตกรรมทางด้านการศึกษาและการบริหารที่ยั่งยืน

วิทยาลัยเฉิงตูแห่งมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทษเสฉวนตั้งอยู่ที่เมืองตูเจียงเหยี้ยน ตำบลต้ากวน  สาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่นั้น แบ่งออกเป็น 12 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษาสเปน สาขาวิชาภาษาเวียดนาม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศษ สาขาวิชาภาษาเกาหลีใต้ สาขาวิชาภาษารัสเซีย สาชาวิชาภาษาอิตาเลี่ยน สาขาวิชาภาษาโปรตุเกส สาขาวิชาภาษาอาหรับและสาขาวิชาภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษนั้นได้แยกออกเป็นหลายแผนก ได้แก่ แผนกภาษาอังกฤษเพื่อเศรษฐกิจและการค้า แผนกภาษาอังกฤษเพื่อการแปล แผนกภาษาอังกฤษเพื่องานวิเทศ แผนกภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว แผนกครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันนี้ วิทยาลัยเฉิงตูแห่งมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทษเสฉวนมีนักศึกษาทั้งหมด 13600 กว่าคน มีคณาจารย์ที่มีวุฒิทางการศึกษาสูงและมีประสบการณ์การสอน นอกจากนี้ วิทยาลัยยังมีอาจารย์ที่มากจากประเทศต่างๆ เช่น ประเทศไทย อเมริกา อังกฤษ แคนาดา เยอรมัน สวิสเซอแลนด์ ญี่ปุ่น สเปน ฝรั่งเศษ ฯลฯ

วิทยาลัยเฉิงตูแห่งมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทษเสฉวนยึดแนวคิดที่เน้นคนเป็นพื้นฐานเป็นหลัก และประเมินคุณภาพการศึกษาโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนการสอน ขณะเดียวกันก็ปกครองนักศึกษาอย่างเข้มงวดและให้การดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด ตามแนวความคิดที่ว่าคุณธรรมคือจิตวิญญาน ความรู้คือรากฐาน และสุขภาพคือรากฐาน

วิทยาลัยเฉิงตูแห่งมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทษเสฉวนได้ดำเนินการเรียนการสอนตามรูปแบบ"1+N"(ปริญญาบัตร+วุฒิบัตร) ซึ่งหมายถึงการเน้นความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการลงมือปฏิบัติและความสามารถด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญในการฝึกอบรม ตั้งแต่วิทยาลัยเฉิงตูแห่งมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทษเสฉวนได้ก่อตั้งขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยได้ทำสัญญาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิชาการในประเทศไทย  อเมริกา เยอรมัน ญีปุุ่น เกาหลีใต้  ฯลฯ

ทางด้านการเรียนการสอน วิทยาลัยเฉิงตูแห่งมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน ถือการปฏิบัติสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  และให้นักศึกษาเป็นแกนหลักในการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาใช้สติปัญญาคิดด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน วิทยาลัยเรายังมีโครงการหลายโครงการเพื่อให้โอกาศนักศึกษาได้เข้าร่วม เช่นการทดสอบภาษาต่างประเทศ การทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาของเรามีความรู้ความสามารถหลายๆด้าน และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน ขยายโอกาสในการหางานและประกอบอาชีพได้มากขึ้น

 วิทยาลัยเรารับสมัครนักศึกษาใหม่จากทั่วประเทศ  นักศึกษาที่สามารถสอบผ่านและเข้าเรียนในวิทยาลัย เราจะมอบประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีให้   ตั้งแต่ค.ศ.2011ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่จาก26มณฑลทั่วประเทศจีน